Výsledky přijímacího řízení

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU s.r.o.
LEONOVOVA 1795/3, KARVINÁ HRANICE

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., rozhodla v souladu s§59, §60, §165 odst.2 písm.f a §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným číslem v prvním kole přijímacího řízení oboru vzdělání
68 – 42 –M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

denní formy vzdělávání ve školním roce 2018/2019

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
2. datum zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;
4. rozhodnutí o nepřijetí, sepsání smlouvy.

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

POŘADÍ REG.ČÍSLO ROZHODNUTÍ
1.
2. PŘIJAT
3. PŘIJAT
4. PŘIJAT
5. PŘIJAT
6. PŘIJAT
7. PŘIJAT
8. PŘIJAT
9. PŘIJAT
10. PŘIJAT
11. PŘIJAT
12. PŘIJAT
13. PŘIJAT
14. PŘIJAT
15. PŘIJAT
16. PŘIJAT
17. PŘIJAT
18. PŘIJAT
19. PŘIJAT
20. PŘIJAT
21. PŘIJAT


    

2. datum zveřejnění:                                                                      


3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč/ka nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od okamžiku zveřejnění). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Po uplynutí této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na naší škole. Pozn.: Podle školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno rozhodnutí o přijetí. Zveřejněním seznamu se považuje za oznámené.
Účastník řízení je tímto informován, že vzdělávání ve Střední odborné škole ochrany osob
a majetku s.r.o. je v souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů poskytováno za úplatu, jejíž výši, splatnost a další související podmínky stanoví smlouva, která bude uzavřena se zákonným zástupcem účastníka řízení.

4. Rozhodnutí o nepřijetí 

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si mohou osobně vyzvednout zákonní zástupci nezletilých žáků na sekretariátu školy 3. května 2018.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podává ho zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.

Sepsání smlouvy bude probíhat dne 

Pokud vám tento termín nevyhovuje, kontaktujte nás individuálně na tel. čísle 731 119 118 .

Sepsání smlouvy bude možné každý pracovní den od 8:00 do 14:30 hodin v budově školy, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků.

K podpisu je potřeba:
- občanský průkaz dítěte i zákonného zástupce,
- zápisový lístek,
- zálohu na 1. pololetí školního roku 2018/2019 ve výši 4 200,-Kč

Ing. Slavka Krystová Florková, MBA v.r.
ředitelka školyRychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp