Výsledky přijímacího řízení

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSOB A MAJETKU s.r.o.
LEONOVOVA 1795/3, KARVINÁ HRANICE

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., rozhodla v souladu s§59, §60, §165 odst.2 písm.f a §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným číslem v prvním kole přijímacího řízení oboru vzdělání
68 – 42 –M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

denní formy vzdělávání ve školním roce 2019/2020

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
2. datum zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;
4. rozhodnutí o nepřijetí, sepsání smlouvy.

1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem - zde

    

2. datum zveřejnění:   28. dubna 2019                                                                   


3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč/ka nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od okamžiku zveřejnění). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Po uplynutí této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na naší škole. Pozn.: Podle školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno rozhodnutí o přijetí. Zveřejněním seznamu se považuje za oznámené.
Účastník řízení je tímto informován, že vzdělávání ve Střední odborné škole ochrany osob
a majetku s.r.o. je v souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů poskytováno za úplatu, jejíž výši, splatnost a další související podmínky stanoví smlouva, která bude uzavřena se zákonným zástupcem účastníka řízení.

4. Rozhodnutí o nepřijetí 

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si mohou osobně vyzvednout zákonní zástupci nezletilých žáků na sekretariátu školy 2. května 2019.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí. Podává ho zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy.

Sepsání smlouvy bude probíhat dne 6. května 2019 od 8:00 - 16:00 hodin.

Pokud vám tento termín nevyhovuje, kontaktujte nás individuálně na tel. čísle 731 119 118 .

Sepsání smlouvy bude možné každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin v budově školy, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků.

K podpisu je potřeba:
- občanský průkaz dítěte i zákonného zástupce,
- zápisový lístek,
- zálohu na 1. pololetí školního roku 2019/2020 ve výši 4 200,-Kč

Ing. Slavka Krystová Florková, MBA v.r.
ředitelka školy


Informace a aktualityRychlý kontakt

Adresa:
Leonovova 1795
733 01  Karviná - Hranice

Telefony:
+420 596 313 562
+420 731 119 160
+420 731 119 118

Ředitelka školy:
+420 603 482 549

E-mail:
karvina@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp